PRIVACY STATEMENT

De Vereniging Privacy Recht (“VPR”) is de verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De VPR is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 34335879. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de VPR? Neem dan contact met ons op. Het adres van van de VPR is:

Vereniging Privacy Recht
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
secretariaat@verenigingprivacyrecht.nl
U kunt ook contact met ons opnemen via de website www.verenigingprivacyrecht.nl.

Doelen en rechtsgronden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een goede uitvoering van de financiele- en ledenadministratie. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren en u te kunnen informeren over de VPR en onze activiteiten. Bijvoorbeeld over de VPR georganiseerde lezingen en congressen.

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de (lidmaatschaps) overeenkomst tussen u en de VPR;
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.
c) toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

• Voornaam en achternaam
• Titulatuur
• Functie
• Bedrijfsnaam
• Contact- en factuuradres
• E-mail adres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Financiele gegevens, zoals bankrekeningnummer (ten behoeve van de inning van de contributie)
• Uw affiniteit met het privacyrecht
• Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt hebt.

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Verwerking van uw persoonsgegevens door derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is in het kader van de hiervoor genoemde doelen.

VPR verwerkt zelf geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Ook verstrekken we geen persoonsgegevens aan partijen die persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerken.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van uw lidmaatschap van de VPR, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiele) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt ons verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ons verzoeken een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens en u kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan u of aan een opvolgende verwerkingsverantwoordelijke.

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op via ons contactadres. Wij kunnen u vragen om een kopie van een legitimatiebewijs om er zeker van te zijn dat uzelf een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens doet.

Is een specifieke (deel van de) verwerking van uw persoonsgegevens door de VPR gebaseerd op uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming met betrekking tot die verwerking altijd intrekken.

Klachten

Wij verwerken uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk. Heeft u toch een klacht over de verwerking van uw gegevens door ons? Neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) te Den Haag.